Regulamin konkursu #JestesmyBestie

heroine
| 16.1.2022
Regulamin konkursu #JestesmyBestie
Zdroj: Shutterstock

Podobnie jak przyjaźń, także nasz konkurs #JestesmyBestie, w którym możesz wygrać Apple Watch ma pewne zasady.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest NextPage Media, s.r.o., Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, Republika Czeska, CZ24780553
 2. Konkurs trwa od 19.01.2022 do 18.02.2022 do 22:22.
 3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać w formie tekstu (min. 700 znaków) za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie heroine.pl, konkretnie tutaj.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach izakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem lub uczestniczką Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej jako Uczestnik).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. a) zapoznanie z poniższym regulaminem konkursu, b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1,
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadania określonego przez Organizatora za pośrednictwem strony heroine.pl - opisanie w jaki sposób najlepszy przyjaciel lub najlepsza przyjaciółka Uczestnika wsparł lub wsparła ją w ciężkiej sytuacji. Tekst musi mieć min. 700 znaków.
 2. Najciekawsze odpowiedzi zostaną opublikowane (anonimowo, jeśli tego życzy sobie uczestnik czy uczestniczka) na stronie internetowej heroine.pl. Redakcja Heroine wybierze jedną z historii, a Uczestnik otrzyma Nagrodę.
 3. Nagrodą w konkursie jest czerwony Apple Watch 6 Red Aluminium. Nagroda zostanie przesłana pocztą na podany przez Uczestnika adres.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Katarzyna Byrtek.

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
 2. danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
 3. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe
 4. informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 5. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
 6. Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności heroine.pl.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
 2. wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
 3. zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
 4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Dyskusja dot. artykułu

Nikt nie dodał jeszcze komentarza do dyskusji

Zostaw komentarz