Regulamin serwisu internetowego

Wersja 1.0 obowiązująca od dnia 4.10.2021. 

§ 1: Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – spółka NextPage Media, s. r. o., z Türkova 2319 / 5b, 149 00 Praga 4 - Chodov, numer identyfikacyjny: 24780553, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze, dział C, teczka 173681,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.heroine.pl/regulamin,
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.heroine.pl,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. 

§ 2: Postanowienia wstępne

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania przez Użytkownika danych osobowych. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu, w szczególności systemu komentarzy oraz newslettera, może wymagać podania określonych danych osobowych.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest nieodpłatnie, tj. bez wnoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Administratora.
 4. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • 1) dostęp do Internetu,
  • 2) standardowy system operacyjny,
  • 3) standardowa przeglądarka internetowa.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail jestesmy@heroine.pl. W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i informuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 3: Zawartość Serwisu

 1. Zawartość Serwisu stanowią treści tekstowe, graficzne oraz audiowizualne publikowane przez Administratora oraz treści tekstowe (komentarze) publikowane przez Użytkowników w ramach systemu komentarzy.
 2. Serwis może zawierać reklamy produktów lub usług Administratora oraz podmiotów trzecich.
 3. Serwis może zawierać hiperłącza do stron podmiotów trzecich. Przechodząc do strony podmiotu trzeciego, Użytkownik korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora strony, do której przeszedł.
 4. Zawartość Serwisu korzysta z ochrony prawa autorskiego. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich ani licencji w zakresie zawartości Serwisu. Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do przeglądania zawartości Serwisu. Dalsze wykorzystywanie zawartości, w szczególności rozpowszechnianie, zawartości Serwisu bez uprzedniej zgody podmiotów, którym przysługują prawa autorskie do zawartości Serwisu, stanowi naruszenie tych praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Zawartość Serwisu nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnego poradnictwa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wykorzystania informacji, z którymi zapoznał się w Serwisie.

§ 4: System komentarzy

 1. Użytkownik może publikować komentarze w Serwisie.
 2. Komentarze wyrażają wyłącznie opinie Użytkownika.
 3. Publikując komentarz, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do jego opublikowania w Serwisie, nie narusza on jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych oraz udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie komentarza za pośrednictwem Serwisu.
 4. Zakazane jest publikowanie w ramach komentarzy treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, popierających radykalne postawy społeczne, zażywanie używek, treści marketingowych, reklamowych, promocyjnych, wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, pornograficznych, agresywnych, naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste i innych naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 5. W zakresie komentarzy opublikowanych przez Użytkownika, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę hostingu polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Administratora w celu przechowywania opublikowanego komentarza.
 6. Administrator nie prowadzi moderacji publikowanych komentarzy, ale zachowuje prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady Regulaminu, jak również prawo do blokowania funkcji komentowania Użytkownikowi uporczywie publikującego komentarze naruszające prawo, dobry obyczaje lub zasady Regulaminu.

§ 5: Newsletter

 1. Użytkownik może zapisać się do newslettera.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu Użytkownikowi, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wiadomości zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z Serwisem.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 6: Prywatność

 1. Jeżeli w związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik podaje swoje dane osobowe, ich administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem jestesmy@heroine.pl.

§ 7: Postanowienia końcowe

 1. Administrator zachowuje prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne lub zmiany biznesowe.
 2. Zmiany Regulaminu komunikowane są w Serwisie.