Przemoc ze względu na płeć

To wszystkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej, ekonomicznej lub inne formy przemocy, które są skierowane przeciwko kobietom, ponieważ są kobietami lub mężczyznom, ponieważ są mężczyznami, lub akty takiej przemocy, które w nieproporcjonalny sposób dotykają kobiet lub mężczyzn. Definicja ta opiera się o międzynarodowe dokumenty prawne, takie jak Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. W oparciu o tę definicję do form przemocy ze względu na płeć zalicza się, oprócz przemocy domowej i partnerskiej, przemoc seksualną, gwałt, molestowanie seksualne i prześladowanie. Chociaż mężczyźni również padają ofiarą tych form przemocy, to jednak kobiety zdecydowanie przeważają wśród ofiar tego rodzaju przemocy.

Autor: Irena Buršová